Page 3 - Clubmagazin 2022
P. 3

INHALTSVERZEICHNIS

         Clubmagazin 2021    Rückblick 2021 / Ausblick 2022.......... 4-5 Herren AK 65-Mannscha� .................. 27 IMPRESSUM
    Betreiberbericht ................................ 6-7 Damen AK 65-Mannscha� .................. 28
                                        Herausgeber:
    Jugendgolf.......................................... 8 Turnierberichte ................................ 29-43 Golfclub Gut Berge Gevelsberg/We� er e.V.

    Ladies‘ Captains.................................. 10 Clubmeisterscha� en ....................... 44-46 Berkenberg 1, 58285 Gevelsberg
                                        Telefon: 02332 9137-55
    Men‘s Captains................................... 12 Die Gastronomie................................ 47
                                        Telefax: 02332 9137-57
    Seniors‘ Captains................................ 14 Charity-Ak� vitäten............................. 48 E-Mail: info@gutberge.de
    Einsteigertreff en................................. 16 Talk-Time – Berge TV ....................... 50 www.gutberge.de
    Wes� älische Golfseniorinnen............ 18 Regelabende.................................. 52
                                        Verantwortlich für den Inhalt:
    Wes� älische Golfsenioren................. 19 Mitgliederabende/-sta� s� k............... 53 Vorstand des Golfclubs Gut Berge
    Jugendmannscha� ............................. 20 Presseschau..................................... 54
    Damen AK 30-Mannscha� .................. 22 „You are welcome“............................. 56
                                        Redak� on:
    Herren AK 30-Mannscha� .................. 24 Turnierkalender.................................. 58 M. Haarhaus, Jörg Blömker, H. Wietschenk

    Herren AK 50-Mannscha� .................. 26
                                        Redak� onelle Beiträge:
                                        J. Blömker, S. Böringschulte, R. Burghard,
                                        V. Eberhardt, H. Fechtner, W. Feldhoff,
                                        M. Gerling, M. Haarhaus, D. Heller,
                                        A. Jüngermann, M. Petter, M. Rubbert,
                                        U. Schanzenbächer, B. Uesseler, J. Wehberg,
                                        H. Wietschenk, I. Wülfi ng


                                        Fotos:
                                        J. Blömker, H. Kammann, A. Jüngermann,
                                        Andreas Dierkes, Tim Rahn und Mitglieder
                                        des Golfclubs Gut Berge, Adobestock

                                        Umsetzung und Gestaltung:
                                        ajü [krea� vDesign] graphik für print und web
                                             .
                                                   .
                                        A. Jüngermann Georgestr. 35 42719 Solingen
                                               .
                                         0212-2492500-2 mail@ajue-krea� vdesign.de
                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8